Polityka prywatności

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Our Services

Polityka Prywatności strony www.vertienergy.pl

 
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za strony internetowej www.vertienergy.pl (zwanego dalej: „Verti Energy”).
 2. Niniejsza polityka prywatności Verti Energy ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Verti Energy.
 3. Właścicielem Verti Energy i jednocześnie Administratorem Danych Verti Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul.Przylep – 8 Maja 41, 66-015 Zielona Góra, NIP 9291870301, REGON 362425957, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000574512.
 4. Dane osobowe zbierane przez Verti Energy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 5. Właściciel Verti Energy dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 1 Cele i rodzaj przetwarzanych danych oraz podstawa prawna

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Verti Energy. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania formularza kontaktowego wyrazi chęć kontaktu, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Klientem.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
  1. subskrypcji Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Verti Energy w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z Verti Energy:
  1. adres e-mail
  2. imię i nazwisko
  3. numer telefonu
  4. kod pocztowy i miejscowość
  5. ulica wraz z numerem domu/mieszkania
  6. Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
 4. Podczas korzystania ze Strony Verti Energy mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Przekazanie danych osobowych do www.vertienergy.pl jest dobrowolne.

 

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta www.vertienergy.pl przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom www.vertienergy.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  1. Podmioty przetwarzające. www.vertienergy.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Właściciela Verti Energy. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Verti Energy, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
  2. Administratorzy. www.vertienergy.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Verti Energy tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez www.vertienergy.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony internetowej do preferencji Klientów, a także administrowania Verti Energy.
 2. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji Newsletter na jego adres e-mail Verti Energy będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w ofercie Verti Energy.
 3. Umowa Newslettera zostaje zawarta z chwilą uruchomienia Linku Aktywacyjnego przesłanego przez Właściciela Verti Energy na adres poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika w formularzu na stronie Verti Energy.
 4. Umowa rozwiązuje się poprzez wysłanie maila o treści „Rezygnacja” na adres poczty elektronicznej kontakt@vertienergy.pl lub poprzez kliknięcie na link zawarty w stopce każdego Newslettera.
 5. W przypadku skierowania żądania udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Verti Energy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Verti Energy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Verti Energy w następujących celach:
  a) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy , ankiet;
  d) dostosowywania zawartości strony Verti Energy do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Verti Energy;
  e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Google Analytics (administrator Cookiem zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  f) badania cech zachowań odwiedzających poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe (remarketing);
  g)  popularyzacji Verti Energy za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com. (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów FerroWings. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Verti Energy będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  w przeglądarce Chrome 
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Microsoft Edge
  w przeglądarce Safari
 5. Verti Energy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Nazwa sklepu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO.
 2. Prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO.
 3. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne, zgodnie z art. 17 RODO:
  – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  – do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  – z uwagi na względy interesu publicznego;
  – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, o ile:
  – prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  – nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  – wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania.
 5. Prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO („prawo do przenoszenia danych”).
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (adres e-mail / ew. nr. telefonu). Prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym poinformuje użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@vertienergy.pl

Polityka prywatności ważna od dn. 01.10.2023 r.